Správa počítačov

Správa počítačov

Monitorovanie IT systémov

Monitoring je dôležitým a nepostrádateľným nástrojom na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti informačných technológií. Neustálym dohľadom nad vašimi technológiami dokážeme predísť možným problémom. Vzniknuté rizikové situácie vyriešime bez toho, aby ste to vôbec zaregistrovali. Monitoring s využitím vzdialenej správy nám k tomu všetkému napomáha a ak nás požiadate o urýchlenú zmenu v nastavení systému, naše reakcie sú okamžité.

Čo je monitorovanie IT infraštruktúry?

Pod pojmom monitorovanie IT infraštruktúry sa skrýva súhrn nástrojov a procesov, používaných na sledovanie stavu IT zariadení a služieb a ich správnej činnosti. Priebežné monitorovanie IT infraštruktúry umožňuje včasnú detekciu a odstránenie prípadných problémov.

Moderné monitorovacie nástroje je možné prispôsobiť vlastným potrebám a využívať jednak sledovanie základných parametrov tak aj sofistikované funkcie s využitím umelej inteligencie. Monitoring poskytuje prehľad o celkovej prevádzke systémov, ich využití a vyťažení v čase, ich dostupnosti z hľadiska lokality alebo funkčnosti, o výpadkoch či spomalení. Analýzou a vyhodnotením zozbieraných dát získame podklady pre globálny obraz o infraštruktúre s množstvom detailov o jej správaní v rôznych prevádzkových situáciách. Vďaka tomu dokážeme optimalizovať prevádzku, navrhovať inovácie, zmeny a vylepšenia.

Hlavné benefity monitorovania IT

Proaktivita

K aktuálnym trendom bezpochyby patrí snaha o predchádzanie zlyhaniam. Správnym nastavením hodnôt sledovaných parametrov dokážeme predvídať možný problém skôr, než k nemu reálne dôjde. Predídeme tak neželaným výpadkom alebo nestabilite vašich systémov.

Bezpečnosť

Spolu s výrazným rozšírením rýchleho prístupu k internetu a jeho cenovou a teritoriálnou dostupnosťou stúpa riziko zraniteľnosti IT systémov voči neoprávnenému prístupu hlavne z prostredia globálnej siete. Vhodne nastavený monitoring upozorní na existujúce hrozby ale aj na pokusy o neoprávnený prístup z vnútra siete.

Dostupnosť a kvalita služieb

Popri službách, prevádzkovaných vlastnými prostriedkami na vlastných zariadeniach je časté tiež využívanie IT služieb, poskytovaných externými dodávateľmi. Je dôležité vedieť, či je externá služba poskytovaná v zmluvne dohodnutej kvalite a rozsahu a vedieť to aj v prípade potreby preukázať. Na základe podkladov z IT monitoringu môžete vyjednať výhodnejšie podmienky u existujúceho partnera alebo zvážiť jeho zmenu. Rovnako to platí aj pre interne zabezpečované služby.

Stav a využitie zdrojov

Prehľad o aktuálnom stave a využití zdrojov je nevyhnutným predpokladom pre ich efektívne riadenie, bez ohľadu na to, či sa jedná o technológie, hardvér alebo ľudské zdroje. Včasná a detailná informácia umožní racionálne rozhodovanie o investícii do ich modernizácie alebo výmeny. Moderné monitorovacie nástroje ponúkajú bohaté možnosti vizualizácie údajov, vďaka čomu ich robia zrozumiteľnými aj pre manažment mimo IT sféry.

Optimalizácia prevádzky

Vhodne nastavený monitorovací systém dokáže nielen sledovať a zaznamenávať vybraté údaje ale ich aj sprostredkovať vo forme rôznych výstupov v textovej alebo grafickej podobe. Z takto vytvorených prehľadov je na prvý pohľad zrejmé, aké kroky a s akou prioritou sú nevyhnutné pre optimalizáciu prevádzky monitorovaného systému. Aplikácia zmien môže byť vďaka tomu rýchla s okamžitým pozitívnym dopadom.

Eliminujte výpadky vašich systémov pomocou IT monitoringu

Monitorovanie vašej infraštruktúry v reálnom čase odhaľuje existujúce i potenciálne problémy a umožňuje ich odstránenie skôr, než ohrozia prevádzku vašich systémov.
Vďaka IT monitoringu poskytujeme:

  • informácie o stave a výkone vašich systémov v reálnom čase
  • optimálny výkon vašej infraštruktúry
  • predchádzanie problémom vďaka včasnému varovaniu
  • odstránenie vzniknutých problémov v najkratšom možnom čase
  • bezpečnosť vašich systémov a zariadení

IT monitoring informuje o udalostiach vo forme e-mailu, SMS-správy, push-up notifikáciou a pod. Tieto informácie vám sprostredkujeme len v rozsahu, nevyhnutnom pre vaše rozhodovanie a poskytneme vám tak viac času pre vaše primárne podnikanie. Sme presvedčení, že IT monitoring je kľúčovým faktorom pri riadení zdrojov. IT monitoring umožňuje šetriť zdroje, vďaka optimalizácii a modernizácii znižuje spotrebu energií a pomáha tak znižovať celkové náklady.


TOP
TOP