IT služby

IT službyZálohovanie systémov

Zálohovanie systému je proces, pri ktorom sa vytvára záloha celého systému, súborov a dôležitých údajov. Počas zálohovania sa duplikuje stav, súbory a údaje počítačového systému, aby sa mohli použiť ako záloha alebo náhrada údajov v prípade poškodenia, vymazania alebo straty údajov primárneho systému.

Zálohovanie systému zaisťuje nielen uloženie užívateľských dát v systéme, ale aj stavu či prevádzky celého systému. Pomáha to obnoviť údaje alebo celý systém do stavu pred poslednou zálohou. Vytvorená záloha sa v optimálnom prípade ukladá na viacerých, fyzicky a geograficky oddelených bezpečných miestach.

Politika zálohovania a jej prínosy

Digitálne dáta sú nesmierne dôležité pre každú modernú firmu. Až štyridsať percent spoločností, ktoré nemajú správne plány zálohovania alebo obnovy po havárii, neprežije stratu svojich dát.
Zálohovanie vo všeobecnosti prináša mnoho výhod, uvedieme aspoň niekoľko z nich:

Bezpečnosť systémov a dát

Spoľahlivá stratégia zálohovania a obnovy údajov vám pomáha zabezpečiť vaše systémy a dáta pri neželaných udalostiach ako je krádež, živelná katastrofa, poškodenie údajov alebo ich znehodnotenie. Je to dôležité aj pre zaistenie bezpečnosti zákazníckych údajov v súlade s právnymi normami.

Obnova systémov a dát

Primárnym cieľom zálohovania je zabezpečiť obnovu systémov a dát v prípade potreby. Dôležité je preto pravidelné testovanie konzistentnosti záloh a schopnosti ich obnovenia. Významným faktorom je tiež praktické testovanie reálneho času, potrebného na obnovenie.

Minimalizovanie výpadkov

K najčastejším požiadavkám, kladeným na IT infraštruktúru je jej kontinuálna a spoľahlivá prevádzka. Politika zálohovania preto musí byť nastavená tak, aby v prípade akéhokoľvek incidentu bola obnova systémov zo záloh realizovaná v čo najkratšom čase.

Zníženie nákladov

Strata životne dôležitých údajov môže vyradiť z prevádzky akúkoľvek spoločnosť. Strata dát môže zastaviť projekty, spôsobiť zníženie produktivity a finančné straty. Investícia do zálohovania je vždy lacnejšia než straty, spôsobené ochromeným podnikaním.


Zálohovanie systémov

O zálohovaní systémov hovoríme vtedy, ak vytvárame zálohu systémových celkov, ktorými môžu byť virtuálne počítače, kompletné konfigurácie alebo obrazy firewallov, routerov, či iných zariadení. Pri zálohe systému je obnova jeho prevádzky obvykle možná vo veľmi krátkom čase.

Zálohovanie údajov

Pod zálohovaním údajov rozumieme vytváranie záloh, obsahujúcich dáta konkrétnych aplikácií. Môžu to byť emaily, databázy a ich súčasti, kancelárske textové a tabuľkové dokumenty, prezentácie, fotografie a podobne. Pri tejto forme je možné obnoviť zo zálohy jednotlivé dáta, napr.konkrétny súbor PDF, ktorý bol poškodený alebo omylom zmazaný.


Základné pojmy politiky zálohovania:

Stratégia zálohovania

Stratégia zálohovania stanovuje jeho zámer, ciele, rozsah a metodiku. Správne vypracovaná stratégia je nutným základom úspechu.

Predmet zálohovania

V závislosti od použitých technológií a platforiem a s dôrazom na stanovený zámer sa rozhodne, ktoré systémy a údaje budú predmetom zálohovania. Popri zálohe systémov (virtuálne stroje, zariadenia) sú predmetom zálohovania aj dôležité konkrétne dáta.

Nástroj zálohovania

Na základe stratégie a rozsahu je potrebné vybrať vhodný nástroj, teda softvér pre zálohovanie. V závislosti od predmetu zálohovania a platformy je častokrát nutné použiť viacero rôznych zálohovacích nástrojov.

Typ a frekvencia zálohovania

Podľa efektívnosti a dôležitosti sa stanovia typy a intervaly jednotlivých záloh a doba ich uchovávania. Najčastejšie typy sú plná, inkrementálna a diferenciálna záloha, frekvencia sa určuje podľa predmetu zálohovania najčastejšie na 24-hodinový, týždenný alebo mesačný interval. Typ a frekvenciu záloh riadi použitý zálohovací nástroj.

Doba obnovy

Dôležitým faktorom cieľ doby obnovy (RTO), teda reálny čas, potrebný na zotavenie systému od okamihu incidentu do obnovenia bežnej prevádzky. Táto doba sa môže líšiť V závislosti na type a frekvencii zálohovania a teda veľkosti záloh.

Ukladanie záloh

Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zálohy ukladať a uchovávať na viacerých, v optimálnom prípade geograficky oddelených miestach. Okrem dnes už bežných sieťových úložísk NAS sa odporúča používať paralelné ukladanie záloh do cloudových úložísk, čiže vlastne zálohovanie záloh. Ďalej uvádzame najčastejšie používané možnosti ukladania záloh.


1

Optické médiá

Najčastejšie používanou a v mnohých prípadoch jedinou dostupnou možnosťou ukladania záloh boli ešte v nedávnej minulosti optické médiá. Sem radíme CDR, DVD a Blue-Ray disky. Výhodou je ľahká dostupnosť, nízka obstarávacia cena a jednoduchosť použitia. Nevýhodou je často nespoľahlivosť, poruchovosť média a v prípade optických médií aj ich pravidelná výmena obsluhou.

2

Externé disky

Lokálne externé disky, najčastejšie s rozhraním USB sú vhodné na rýchle zálohovanie menšieho objemu dát a na obnovu jednotlivých súborov alebo systémov v prípade zlyhania. Výhodou je opäť ľahká dostupnosť, nízka obstarávacia cena a jednoduchosť použitia. K nevýhodám patrí rovnako ako u optických médií menšia spoľahlivosť.

3

Sieťové úložiská NAS

S centralizovaným sieťovým úložiskom (NAS) môžete získať priestor pre väčšinu firemných záloh na jednom mieste. Správa záloh a obnova súboru alebo systému prípade napadnutia vírusom alebo poškodenia dát je centralizovaná a prehľadná. Podobne ako pri optických médiách alebo externých diskoch aj sieťové úložisko v lokálnej sieti môže byť prípade živelnej katastrofy poškodené alebo zničené.

4

Zálohovacia sieť

Sieť SAN (Storage Area Network) je vyššou formou zálohovania v lokálnej sieti. Jedná sa o vyhradenú sieť úložných zariadení, ku ktorej môže pristupovať viacero serverov alebo počítačov a poskytuje zdieľanú oblasť úložného priestoru. Každý počítač v sieti môže pristupovať k úložisku v sieti SAN ako keby to bol lokálny disk. SAN a sieťové úložisko (NAS) sú dva rôzne typy riešení zdieľaného sieťového úložiska. Zatiaľ čo NAS je jediné úložné zariadenie, ktoré sa pripája k lokálnej sieti (LAN), SAN je lokálna sieť zložená z viacerých zariadení s vlastnou správou a zabezpečením.

5

Zálohovanie do cloudu

Modernou alternatívou k lokálnym typom zálohovania je cloudové úložisko. S týmto riešením si vyberiete konkrétny typ služby u jej poskytovateľa. Nepotrebujete vlastný hardvér, nutné je len vyhovujúce internetové pripojenie. Pri väčšine ponúkaných cloudových služieb je na výber viacero možností, líšiacich sa navzájom kapacitou úložného priestoru, frekvenciou zálohovania, prípadne rozsahom podpory zo strany poskytovateľa.

6

Správny výber

Je veľmi dôležité zvoliť správnu formu zálohovania s ohľadom na vaše požiadavky, možnosti a celkový objem zálohovaných dát. Každá z uvedených možností má svoje silné a slabé miesta, ako optimálne riešenie sa preto javí súčasné použitie viacerých spôsobov. Vo väčšine prípadov môžeme odporučiť kombináciu externých diskov, NAS a cloudu. Podobne ako pri serveroch aj pri NAS by malo byť samozrejmosťou použitie diskového poľa RAID1, minimalizujúceho riziko straty dát.

Stratégia 3-2-1

Stratégia zálohovania 3-2-1 je spôsob, ako zabezpečiť, aby boli vaše údaje primerane duplikované a spoľahlivo obnoviteľné. V tejto stratégii sa vytvoria tri kópie údajov na najmenej dvoch rôznych pamäťových médiách a najmenej jedna kópia sa uloží na diaľku:

  • Tri kópie údajov : tri kópie obsahujú pôvodné údaje a dva duplikáty. To zaisťuje, že stratená záloha alebo poškodené médium neovplyvnia obnoviteľnosť.
  • Dve rôzne zálohovacie médiá : znižujú riziko porúch súvisiacich s konkrétnym médiom. Bežné je použitie externých diskov, sieťových a cloudových úložísk.
  • Jedna vzdialená kópia : v súčasnosti najčastejšie kópia uložená v cloude. Eliminuje sa tak riziko spojené s jediným bodom zlyhania. Vzdialené duplikáty sú dôležité pre zvýšenie istoty v prípade potreby použitia záloh na obnovu.

Dôležitosť zálohovania pre vaše podnikanie

Účelom zálohovania je vytvoriť kópiu systémov alebo údajov, ktoré je možné obnoviť v prípade zlyhania primárnych údajov. Primárne zlyhania systémov alebo údajov môžu byť spôsobené zlyhaním hardvéru alebo softvéru, poškodením údajov alebo vplyvom udalosti spôsobenej človekom, ako je napríklad škodlivý útok (vírus alebo malvér) alebo náhodné vymazanie údajov. Záložné kópie umožňujú obnovenie údajov zo skoršieho bodu v čase a pomôcť tak podniku zotaviť sa z neplánovanej udalosti.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa záložné kópie vytvárajú konzistentne a pravidelne, so zámerom minimalizovať množstvo stratených údajov medzi jednotlivými zálohami. Čím viac času uplynie medzi záložnými kópiami, tým väčšia je možnosť straty údajov pri obnove zo zálohy. Uchovávanie viacerých kópií údajov poskytuje poistenie a flexibilitu na obnovenie do bodu v čase, ktorý nie je ovplyvnený poškodením údajov alebo škodlivými útokmi.

S čoraz častejším použitím virtuálneho prostredia hlavne v oblasti serverov sa vyskytla potreba zálohovania kompletných virtuálnych strojov vrátane operačných systémov, programových súborov, systémových súborov, spúšťacích a konfiguračných súborov. Väčšina virtualizačných prostredí obsahuje integrované zálohovacie nástroje, u iných je možnosť použitia doplnkového softvéru buď v bezplatnej alebo komerčnej verzii. Pri zálohovaní celých virtuálnych strojov nie je nutné použiť rovnaký hardvér pri obnove, nutné je len rovnaké virtualizačné prostredie.

Moderný systém zálohovania je jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov počítača alebo servera, či už ide o prácu alebo voľný čas. Každú aplikáciu alebo operačný systém je možné niekoľkokrát preinštalovať, pri strate dát môže byť ich obnova alebo opätovné vytvorenie pôvodných dát nesmierne stresujúce, frustrujúce alebo jednoducho nemožné bez správne nakonfigurovaných zálohovacích systémov.

Sme pripravení pomôcť vám pri voľbe stratégie a metód zálohovania, pri výbere vhodných nástrojov, pri nasadení do praxe a spravovaní a dohľade nad prevádzkou. Na základe praktických skúseností vieme odporučiť najlepšie riešenie pre vaše konkrétne podmienky.

TOP
TOP