GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti THR Systems a.s., so sídlom Petra Jilemnického 1204/3, 960 01 Zvolen, IČO: 36039071, zapísanej v verejnom Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 599/S (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:
meno a priezvisko
názov spoločnosti
adresa
e-mail
telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom evidencie a spracovania obchodných prípadov a komunikácie.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti THR Systems a.s.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť,
- vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
- vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
TOP
TOP