Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Služby - Bezpečnostné projekty

Podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, kde dochádza k evidencii osobných údajov povinnosť zabezpečiť ochranu týchto údajov.

Každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný mať prijaté opatrenia zdokumentované vo forme bezpečnostného projektu vtedy, ak sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov a informačný systém je prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť alebo je prevádzkovaný v počítačovej sieti, ktorá je prepojená na verejne prístupnú počítačovú sieť. Teda vždy, ak v PC, ktorý je pripojený do siete internet spracúvame niektorý z týchto osobných údajov:
  • rodné číslo (napr. mzdová a personálna agenda prevádzkovateľa);
  • údaje o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti;
  • biometrické osobné údaje (monitorovacie systémy);
  • údaje o porušení ustanovení predpisov trestného práva, priestupkového práva alebo občianskeho práva, ako aj o výkone právoplatných rozsudkov alebo rozhodnutí;
  • údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života.

THR Systems a.s. Vám ponúka komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov na základe oprávnení, ktoré získala skúškou na výkon funkcie zodpovednej osoby, podľa Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013.

Spracovanie bezpečnostného projektu
  • bezpečnostný zámer,
  • analýza bezpečnosti informačného systému,
  • ochrana informačných systémov,
  • bezpečnostné smernice.