Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Riešenia - Internetové

Telefonovanie

V súčasnosti sa stáva trendom telefonovanie cez Internet. Je to vynikajúca voľba z hľadiska úspory nákladov. Jednak vznikajú úspory tým, že nie je potrebné budovať dve samostatné infraštruktúry, jednu pre počítačovú sieť a druhú pre telefóny, ďalej tým, že samotné počítače sa za určitých okolností dajú použiť ako terminály na telefonovanie a nie je potrebné investovať do telefónov a v neposlednom rade sú to aj samotné ceny hovorov prostredníctvom služieb hlasu cez Internet.

Pre operačný systém Linux existuje niekoľko telefónnych ústrední, ktoré vám umožnia naplno využiť možnosti telefonovania cez Internet. Tieto ústredne ponúkajú množstvo zaujímavých funkcií. Napríklad smerovanie hovorov, zaznamenávanie hovorov, hlasové menu, hlasová pošta, presmerovanie hovorov, výpisy hovorov, hudba pri čakaní, a mnoho ďalších. Je možné sa pripojiť naraz k viacerým operátorom a ďalej šetriť náklady. S ústredňou možno po lokálnej sieti, ale aj z Internetu pripojiť ľubovoľný IP telefón. Či už sa jedné o hardvérový IP telefón, alebo váš obľúbený softvérový telefón na vašom operačnom systéme. Podmienkou je, aby telefón podporoval ľubovoľný z protokolov IAX2, SIP alebo H.323.

Agent na prenos elektronickej pošty

Elektronická pošta je jednou z najdôležitejších služieb Internetu. Na jej prenos je potrebný softvér, pre ktorý sa zaužívala skratka MTA (agent na prenos elektronickej pošty). Moderný MTA by mal podporovať virtuálne domény, maskovanie domén, smerovanie pre domény. Nevyhnutnou požiadavkou je, aby bolo možné prispôsobiť MTA na prácu pri komutovanej linke.

Nevyhnutnou podmienkou pre MTA je obmedzovať možnosť sprostredkovania služby. Mnohé staršie servery nedovoľovali riadiť prístup k službe, prípadne boli nevhodne nastavené a stali sa prostriedkom na šírenie nevyžiadanej reklamy.

V súčasnosti je neodškriepiteľnou potrebou podpora šifrovanej komunikácie. Ďalšou požiadavkou na MTA je schopnosť komunikovať s iným softvérovým vybavením, ktoré umožní filtrovať alebo modifikovať správy. Takýmto softvérom môže byť napríklad antivírový systém alebo iné systémy, ktoré filtrujú nevyžiadanú reklamu, prípadne modifikujú správy. Typickou modifikáciou je napríklad odstraňovanie príloh so špecifickými koncovkami, odstraňovanie redundantných príloh, pridávanie podpisu. Toto všetko Linux umožní.

Proxy server

Proxy server je serverová aplikácia, ktorá sprostredkúva služby Internetu uzlom vo vnútornej sieti, prípadne naopak. Klasické proxy servery sprostredkúvajú služby http, https, ftp, gopher a podobné. Ďalšie služby už je potrebné sprostredkúvať protokolom socks. Linux umožňuje oba spôsoby sprostredkovania komunikácie, pričom klasický proxy server, ktorého funcie vykonáva softvérový balík squid, je obohatený o cache pamäť, ktorá výrazne odľahčí sieťovú komunikáciu z Internetu, pretože si pamätá obsah pristupovaných statických stránok, prípadne súborov. Navyše balík squid umožňuje autentifikovať používateľov, riadiť prístup k jednotlivým internetovým stránkam (prípadne celému Internetu) aj podľa času prístupu, prenášaných údajov, koncoviek súborov, prípadne vykonáva filtrovanie bannerov. Squid má schopnosť regulovať prenosové pásmo a obmedzovať rýchlosť prenosu jednotlivým používateľom, prípadne ich skupine. Prirodzene, o každej komunikácii vedie záznamy.

Podniková sieť, v ktorej má každý pracovník vlastné pracovné miesto

Proxy server môže sprostredkovať služby Internetu pre oprávnených pracovníkov na základe pridelenej IP adresy. Podľa tejto adresy je zrejmé, z ktorej stanice pochádza komunikácia.

Podniková sieť s premenlivými pracovnými miestami

Proxy server môže sprostredkovať služby Internetu pre oprávnených pracovníkov na základe overenia ich mena a hesla. Používateľ môže po jeho zadaní používať služby Internetu určitý čas, napríklad 8 hodín. Po ich uplynutí skončí platnosť autentifikácie a je znova požadované meno a heslo. Rovnako je meno a heslo vyžadované po každom zatvorení a otvorení Internetového prehliadača.

Podniková sieť s definovanými prenosovými pásmami

Často sa stáva, že v podniku, kde je relatívne pomalé pripojenie k Internetu sú pracoviská, pre ktoré je používanie WWW dôležitejšie ako pre iné. Je možné vytvoriť skupiny používateľov, ktoré budú mať rôzne rýchlostné limity pri prístupe k WWW, napríklad skupina manažérov bude využívať celé dostupné pásmo, skupina pracovníkov bude mať rýchlosť prístupu maximálne 4 KB/s a podobne.