Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Riešenia - Firemné

Diskové polia RAID

K vysokým prioritám každej firmy patrí bezpečnosť údajov vo význame ochrany pred stratou. Uvažujeme len o stratách spôsobených výpadkami technických zariadení. Straty údajov sú najčastejšie spôsobené poškodením pevného disku. Je to pochopiteľné, pretože ide o súčiastku, pri ktorej dochádza k fyzickému opotrebovaniu a ktorá je citlivá na nevhodnú manipuláciu a fyzikálne vplyvy. Voči takýmto stratám údajov sa dá účinne brániť. Je možné pripájať disky do diskových polí. Najčastejšie využívané druhy diskových polí sú RAID0, RAID1 a RAID5, prípadne ich kombinácie.

Diskové pole RAID0 neposkytuje žiadnu prídavnú ochranu vašim údajom, umožňuje k nim len rýchlejší prístup. Využíva zápis a čítanie striedavo na rôzne médiá, čo umožňuje pristupovať k jednému médiu, kým ďalšie čaká na nastavenie hlavičky. Do tohto poľa je možné pridať ľubovoľné množstvo diskov.

Diskové pole RAID1 poskytuje ochranu údajov ich identickou kópiou na inom médiu. Do tohto poľa je možné pridať ľubovoľné množstvo diskov. Na každom z nich sa potom nachádzajú rovnaké údaje. Toto diskové pole umožní zotavenie po výpadku všetkých diskov okrem jedného. Celková kapacita je rovnaká ako kapacita jedného disku.

Diskové pole RAID5 poskytuje ochranu údajov ich distribuovaním medzi médiá a vytváraním paritného súčtu. Do tohto poľa je nutné pridať aspoň 3 disky. Toto diskové pole umožní zotavenie po výpadku jedného z diskov. Jeho celková kapacita však nie je tak dramaticky znížená ako v predchádzajúcom prípade.

Všetky druhy RAID polí sa dajú implementovať softvérovo aj hardvérovo. Hardvérové riešenie je nákladnejšie, ale pri použití poľa RAID5 je aj oveľa rýchlejšie. Pri použití RAID0 a RAID1 je rýchlosť porovnateľná. Odporúčame použitie softvérového RAID1 zrkadlenia v operačnom systéme Linux ako lacné a spoľahlivé riešenie na ochranu vašich údajov.

Súborový server SAMBA

Asi najčastejšie využívanou službou v podnikovej sieti je súborový a tlačový server. Linux prirodzene poskytuje aj tieto možnosti. Okrem iných moderných protokolov na spoločné používanie súborových systémov Linux podporuje aj zdieľanie pomocou protokolu CIFS, čo umožňuje kompatibilitu s veľkou väčšinou v súčasnosti používaných pracovných staníc. Okrem súborového a tlačového servera má Linux schopnosť aj centrálne udržovať databázu používateľov systému. Pracovné stanice môžu používateľov autentifikovať pomocou NIS, Kerberos, Windows NT domény, LDAP a inými spôsobmi.

Podniková sieť

Pracovisko tvorí server s operačným systémom Linux a pracovné stanice s operačným systémom Windows. Server pracuje ako doménový server pre Windows NT doménu. Pracovné stanice sú pridané do domény. Používatelia sa prihlasujú a ich heslá overuje doménový server podľa LDAP servera. Po prihlásení sú používateľom sprístupnené prostriedky, ktoré sú oprávnení používať až do momentu odhlásenia. Každý používateľ má na serveri súkromný diskový priestor. Priestory na disku je možné sprístupňovať skupinám používateľov, niektorým na čítanie a niektorým na zápis. Server sprístupňuje aj tlačiarne v sieti. Na serveri sú inštalované ovládače tlačiarní. Ak chce používateľ používať tlačiareň, pripojí si ju tak, že ju vyhľadá v zozname tlačiarní, ktoré exportuje server, a pripojí ju; nepotrebuje inštalovať žiadne ovládače. Automaticky sa použijú tie, ktoré sú umiestnené na serveri. Tento postup urobí len raz, systém si to zapamätá a nabudúce pripojí tlačiareň automaticky. Úkon môže vykonať aj administrátor v tzv. login scripte.

Používatelia nie sú viazaní na konkrétnu pracovnú stanicu. V prípade identickej inštalácie celej siete si môže používateľ na prácu vybrať ľubovoľnú pracovnú stanicu. Pri prihlásení sa mu na príslušnú stanicu skopíruje jeho profil.

Bezdiskové stanice

Podniková sieť s tenkými klientmi

Veľmi vhodným, prostriedky a čas šetriacim riešením je použitie Network Boot servera. Ide o server, ktorý umožní prácu tenkým klientom (pracovným staniciam bez pevného disku). Stanice môžu pracovať v dvoch režimoch: buď Network Boot server používajú výlučne ako diskový server a všetky aplikácie bežia u seba, alebo server používajú tak, že na ňom spúšťajú aj aplikácie. V prvom režime je možné prevádzkovať stanice, na ktorých je "dnešné" hardvérové vybavenie, teda také, ktoré je po nainštalovaní pevného disku a samostatného operačného systému schopné uspokojivo pracovať. V druhom režime je možné prevádzkovať aj zastaralé počítače. Výhoda tohto riešenia je nielen nízka nadobúdacia cena, ale aj vysoká efektivita správy takéhoto systému. Vysokú efektívnosť systému umožní najmä to, že správca sa stará len o jeden počítač (server) a zmeny sa týkajú všetkých pracovných staníc.

Pri nákupe nových staníc nie je potrebné na ne nič inštalovať. Vykoná sa len zapojenie, nastavenie na serveri a zapnutie. Tento prístup si vyžaduje zvyčajne len malý zásah na serveri. Množstvo práce administrátora sa odvíja hlavne od hardvéru použitého v pracovnej stanici, najmä od jej sieťovej karty a podpory vzdialeného štartu touto kartou.

Prevádzka s tenkými klientmi

Konkrétny príklad uvedeného riešenia je server P4 2400, 2GB RAM, 2x36 GB SCSI disky softvérovo zrkadlené, 66 klientov, z toho 20 spúšťajúcich aplikácie na serveri. Pri tomto počte klientov server ešte zďaleka nie je na kraji svojich možností. Donedávna táto sieť pracovala na serveri AMD Athlon, 1,5GB RAM, 2x40 GB IDE disky softvérovo zrkadlené a ani pri tejto konfigurácii nebol plne vyťažený. Používatelia spúšťajú zvyčajne len terminálovú aplikáciu, prípadne poštového klienta, zriedkavejšie internetový prehliadač, prípadne kancelársky balík OpenOffice. Všetci používatelia používajú používateľské rozhranie KDE.

Prevádzka s tenkými klientmi spúšťajúcimi aplikácie výlučne na serveri

Toto riešenie je oproti predchádzajúcemu hybridnému lacnejšie na údržbu, nakoľko nie je potrebné udržiavať aj kópiu systému pre klientov, ale je obmedzujúcejšie v oblasti počtu pripojených klientov. V závislosti od aplikácií, ktoré používatelia pri svojej práci používajú, možno k serveru popísanému vyššie pripojiť len niekoľko jednotiek až desiatok klientov. V prípade klientov spúšťajúcich aplikácie u seba je to niekoľkonásobne viac.